Wat is de Vennootschapsbijdrage?

Wat is de Vennootschapsbijdrage?

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een verplichte bijdrage waarmee je zelf geen rechten opbouwt. De bijdrage dient om bijvoorbeeld de pensioenen of uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering (moederschapsrust, arbeidsongeschiktheid …) van alle zelfstandigen te financieren.

Hoe wordt Vennootschapsbijdrage berekend?

De bedragen van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2020 zijn: gewone bijdrage: 347,50 euro (als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar niet hoger is dan 702.954,47 euro); verhoogde bijdrage: 868,00 euro (als het balanstotaal wel hoger is dan 702.954,47 euro)

Hoeveel sociale bijdrage vennootschap?

Vennootschapsbijdrage: overzicht bedragen Had je vennootschap een balanstotaal van maximaal 706.579,60 euro in 2019? Dan betaal je in 2021 een bijdrage van 347,50 euro. Boven die grens draag je 868 euro bij.

Wie betaalt sociale bijdrage vennootschap?

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen, of je nu een eenmanszaak of een vennootschap hebt. In het tweede geval kan je ervoor kiezen om het bedrag zelf te betalen, of het ten laste te leggen van je vennootschap.

Wat is de Nationale Hulpkas?

De Nationale Hulpkas is het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ. Wij behartigen jouw belangen als zelfstandige. Wij begeleiden je gedurende je hele loopbaan tot aan je pensioen en zelfs daarna.

Wat kost een slapende vennootschap?

Uw vennootschap ‘slaapt’. Ze heeft m.a.w. geen ‘activiteit’ meer en dus ook nog nauwelijks opbrengsten, enkel nog wat interesten op de bankrekeningen. Ze heeft ook nog wat kosten, zoals het ereloon van de boekhouder, de kosten om de jaarrekening neer te leggen, bankkosten, misschien nog wat afschrijvingen op bv.

Wat is Xerius?

Xerius Sociaal Verzekeringsfonds verzorgt in opdracht van de overheid jouw sociale zekerheid als zelfstandige. Onze belangrijkste taak is de berekening en inning van jouw sociale bijdragen, waardoor je recht hebt op sociale bescherming: je ontvangt gezinsbijslag (kinderbijslag, kraamgeld en adoptiepremie)

Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen?

Op je netto belastbaar beroepsinkomen wordt een bijdragepercentage toegepast. Dit percentage is afhankelijk van de hoogte van je inkomen, maar zal doorgaans 20,5% bedragen. Bovenop dat bedrag komt ook een beheerskost. Bij Liantis sociaal verzekeringsfonds bedraagt deze beheerskost 3,95%.

Hoeveel loon uitkeren uit vennootschap?

Als bedrijfsleider van een vennootschap keer je jezelf waarschijnlijk een loon uit. In principe bepaal je zelf het bedrag van je loon, en is er geen minimum- en maximumplafond. Hoe lager je inkomen, hoe minder sociale bijdragen je betaalt en omgekeerd.

Hoeveel sociale bijdragen betalen in bijberoep?

In bijberoep betaal je een minimumbijdrage van 82,05 euro, berekend op een jaarinkomen van 1.553,58 euro. Als zelfstandige in hoofdberoep wordt de minimumbijdrage berekend op een jaarinkomen van 14.042,57 euro en bedraagt deze 741,63 euro. Start je voor het eerst in hoofdberoep dan kan je een starterskorting aanvragen.

Wat is de Hulpkas?

De Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) De HVW betaalt werkloosheids- en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering.) aan wie daarvoor geen beroep doet op een vakbond. De dienstverlening van de HVW is volledig kosteloos.

Wat doet het RSVZ?

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) beheert de sociale zekerheid van de zelfstandigen. Het RSVZ verzorgt ook het secretariaat voor het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (ABC).